Zásady spracúvania osobných údajov


V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov spoločnosťou IN-ECO, spol. s r.o., získaných prostredníctvom webových stránok nášho internetového obchodu www.membranovekompresory.sk, vám ako osobám, ktorých údaje budeme spracúvať (ďalej len „dotknutá osoba“), týmto poskytujeme informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Tel.:
E-mail:
IN-ECO, spol. s r.o.

Radinského 13, Ružomberok 034 01
31644392
044/4304662
info@in-eco.skI keď nemáme zákonnú povinnosť určiť zodpovednú osobu, keďže však berieme spracúvanie vašich osobných údajov vážne, prijali sme všetky potrebné opatrenia na ich ochranu a na zabezpečenie vašich práv, súvisiacich s osobnými údajmi, preto sa môžete v súvislosti s osobnými údajmi na nás obrátiť, a to osobne, písomne alebo e-mailom na vyššie uvedených kontaktoch.

Spracúvame osobné údaje vás, našich zákazníkov, ktoré sú získavané z dôvodu uzatvorenia kúpnej zmluvy prostredníctvom našich webových stránok internetového obchodu, a to pri jednorázovom nákupe bez registrácie, tiež pri zaregistrovaní používateľa za účelom získania prístupu do databázy, v ktorej sú evidované osobné údaje dotknutej osoby, história obchodov, objednávok a pod. Pri nákupe zákazníci uvedú meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, pri prvej registrácii  aj používateľské  heslo. Osobné údaje si môžu zákazníci kedykoľvek aktualizovať a zmeniť po prihlásení sa do svojho konta. Tieto vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom splnenia si našich zmluvných povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku, vrátane predzmluvných vzťahov, za účelom plnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich hlavne zo zákonov upravujúcich práva spotrebiteľa, reklamácie, tiež napr. v oblasti účtovníctva a správy daní, správy registratúry a podobne, ale aj za účelom uplatnenia si nášho právneho nároku a vymáhania pohľadávok v prípade potreby. Pri online platbe kartou nespracúvame údaje o platobnej karte, tieto údaje spracováva tretia strana, poskytovateľ online platieb. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia by sme nemohli riadne plniť zmluvu s vami, preto, ak chcete u nás nakúpiť, ste povinní uviesť vaše správne a aktuálne osobné údaje.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ toto neodmietnete pri uskutočňovaní objednávky v našom e-shope. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. v prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Pri komunikácii s vami prostredníctvom našich webových stránok a pre ich funkčnosť spracúvame cookies a iné online identifikátory, ktoré môžu viesť k individuálnej identifikácii. Tieto identifikátory spracúvame len s vašim súhlasom. Bližšie informácie o spracúvaní cookies sú uvedené na našich stránkach.

Vaše osobné údaje poskytujeme za účelom doručovania produktov, ich opráv, záručného a pozáručného servisu, spoločnostiam, ktoré tieto služby poskytujú, ďalej poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem, sprostredkovateľom, ktorých sme písomne poverili spracúvaním osobných údajov, teda ich poskytujeme príjemcom, resp. tretím stranám, aby sme si splnili naše povinnosti vyplývajúce nám zo zmluvy, z právnych predpisov alebo vtedy, keď nám na to dáte svoj súhlas. Ďalej ich môžeme poskytnúť orgánom verejnej moci, spoločnostiam, zabezpečujúcim vymáhanie pohľadávok a iným osobám za účelom uplatnenia si svojho právneho nároku. Zároveň vyhlasujeme, že neposkytujeme osobné údaje subjektom v tretích krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, až do splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané, najviac však po dobu troch rokov od splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané (kúpnopredajná zmluva, reklamácia, záručný a pozáručný servis...), potom sú zlikvidované. Osobné údaje na účely marketingu sú spracúvané po dobu troch rokov od ich získania, resp. od získania súhlasu na ich spracúvanie. Osobné údaje získané s cieľom zistiť vašu spokojnosť s nákupom spracúvame 60 dní. Po splnení účelu spracúvania a uplynutí doby uchovávania osobných údajov sú tieto bezodkladne zlikvidované.
  

Poučenie o vašich právach


Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov tieto práva.

1.) Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.
2.) Právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili vaše nesprávne osobné údaje a aby sme doplnili vaše neúplné osobné údaje.
3.) Právo na vymazanie (zabudnutie) vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.
4.) Právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, ak:

  • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
  • spracúvanie je protizákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie vašich nárokov.

5.) Právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a  technicky je to možné.
6.) Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, tých, ktoré sú spracúvané z dôvodov našich oprávnených záujmov. Ak nepreukážeme, že existuje náš závažný oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad vašimi právami a slobodami, spracúvanie takýchto údajov ukončíme bez zbytočného odkladu.
7.) Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov zo našej strany, ktoré sa vás týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
 

Vaše práva si môžete uplatniť osobne, zaslaním písomnej žiadosti poštou alebo elektronicky na naše kontaktné údaje uvedené vyššie. Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Pri vybavovaní vašej žiadosti sme povinní overiť si vašu totožnosť. O postupe overenia vašej totožnosti vás budeme informovať pri reakcii na vašu žiadosť. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Týmto zároveň vyhlasujeme, že nevykonávame automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre dotknuté osoby bez vplyvu ľudského posúdenia vrátane profilovania.